youtube twitter instagram facebook calendar user Icon--close
Golden Nugget Lake Charles

$15,000 Beat The Odds Weekday Slot Tournaments

WEDNESDAY, DECEMBER 4, 11 & 18

$15,000 Beat The Odds Weekday Slot Tournaments

Play and win multiple times!

WEDNESDAY, DECEMBER 4, 11 & 18

EARN SLOT POINTS

  • Earn 250 Slot Points each day for a chance to play in slot tournament sessions at 1:00PM, 3:00PM, 5:00PM and 7:00PM!

SLOT TOURNAMENT SESSIONS

  • Top three highest scores from each session receive a share of $850 Free Slot Play!
  • Plus, all participants are entered into a Wildcard Drawing after each session for $500 Free Slot Play!
  • Play and win multiple times!

Exclusively for Premier, Chairman, Elite and Billionaire’s Club Members
Excludes 24 Karat Tier

Must play using 24K Select Club Card.


 $15,000 Thi kéo máy
THỨ TƯ NGÀY 4, 11 &18 THÁNG 12

KIẾM ĐIỂM

  • Kiếm đủ 250 điểm từ các máy kéo mỗi ngày để được tham dự vào các cuộc thi kéo máy lúc 1:00PM, 3:00PM, 5:00PM và 7:00PM!

CÁC VÒNG THI KÉO MÁY

  • Ba người có điểm thi cao nhất mỗi vòng thi sẽ chia nhau $850 Free Slot Play!
  • Tất cả các thành viên đều có cơ hội gọi tên trong xổ thẻ Wildcard cuối mỗi vòng thi để được $500 Free Slot Play!
  • Có thể chơi và thắng nhiều lần!

Dành riêng cho thành viên thẻ Premier, Chairman, Elite và Billionaire’s Club.
Không dành cho thành viên thẻ 24 Karat

Khi chơi khách phải dùng  thẻ thành viên để tính điểm.