youtube twitter instagram facebook calendar user Icon--close
Payment Card Incident Notice
Golden Nugget Lake Charles

$200,000 Fortune Fridays Drawings

FRIDAYS, MARCH 6, 13, 20, & 27

$200,000 Fortune Fridays Drawings

WIN $2,000 EVERY 15 MINUTES!

FRIDAYS, MARCH 6, 13, 20, & 27

EARN ENTRIES | 3:00AM – 11:59PM EACH FRIDAY

  • Receive one entry for every 10 Tier Credits earned on slot machines and table OR 25 Tier Credits earned on video poker/keno.

$2,000 DRAWINGS | 6:00PM – 12:00AM EACH FRIDAY

  • One winner every 15 minutes receives $2,000 Free Slot Play!
  • Drawings held at the entrance to High Limit by cashier.

Must play using 24K Select Club Card.


 Cứ 15 phút lại thắng $2,000 

Thứ sáu, ngày 6, 13, 20 & 27 Tháng Ba

KIẾM ĐIỂM TỪ 3:00AM – 11:59PM MỖI THỨ SÁU
• Cứ mỗi 10 điểm tier kiếm được từ chơi kéo máy hoặc table game tương đương với 1 vé xổ số. Cứ 25 điểm tier từ video poker/keno tương đương với 1 vé xổ số

XỔ SỐ $2,000 TỪ 6:00PM-12:00AM THỨ SÁU HÀNG TUẦN
• Cứ 15 phút gọi tên 1 người trúng $2,000 Free Slot Play
• Xổ số diễn ra tại cửa ra vào khu High Limit cạnh Cashier.

Không dành cho thành viên thẻ 24 Karat.