youtube twitter instagram facebook calendar user Icon--close
Golden Nugget Lake Charles

$50,000 Bankroll Blizzard Drawings

SUNDAY, DECEMBER 29

$50,000 Bankroll Blizzard Drawings

WIN $2,000 EVERY 15 MINUTES

SUNDAY, DECEMBER 29

EARN ENTRIES | 3:00AM – 7:59PM

  • Receive one entry for every 10 Tier Credits earned on slot machines and table games OR 25 Tier Credits earned on video poker/keno.

$2,000 DRAWINGS | 2:00PM – 8:00PM

  • One winner every 15 minutes receives $2,000 Free Slot Play!
  • Drawings held at the entrance to High Limit by cashier.

Must play using 24K Select Club Card.


 $50,000 xổ số Bankroll Blizzard

Chủ nhật ngày 29 tháng 12

Kiếm điểm từ 3:00AM – 7:59PM

  • Cứ mỗi 10 điểm tier kiếm được từ chơi kéo máy hoặc table game tương đương với 1 vé xổ số. Cứ 25 điểm tier từ video poker/keno tương đương với 1 vé xổ số.

$2,000 DRAWINGS | 2:00PM – 8:00PM

  • Cứ mỗi 15 phút có một người trúng $2,000 Free Slot Play!
  • Xổ số tại cửa vào khu High Limit cạnh Cashier.

Phi s dng th thành viên 24K mi kiếm được đim