youtube twitter instagram facebook calendar user Icon--close
Golden Nugget Lake Charles

Moving On Up

EVERY TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY

Moving On Up

PLAY YOUR WAY TO PREMIER!

EVERY TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY

PLAY YOUR WAY TO PREMIER WITH 2X TIER CREDITS!

  • Exclusively for 24 Karat Tier Members!
  • Every Tuesday, Wednesday and Friday.
  • Opt in at any 24K Select Kiosk.

*Offer excludes Premier, Chairman, Elite and Billionaire’s Club Tier levels.

Must play using 24K Select Club Card.


 Moving On Up

MI TH BA, TH TƯ VÀ TH SÁU

NHÂN ĐÔI SĐIM TIER Đ SM TR THÀNH THÀNH VIÊN PREMIER

  • Ch áp dng cho th 24Karat (th vàng)
  • Áp dụng vào mi th ba, th tư và th sáu hàng tun.
  • Quẹt th ti quy 24K Select Kiosk trước khi chơi.

Không áp dụng cho thành viên th Premier, Chairman, Elite và Billionaires Club.

Phi dùng th thành vien 24K Select Club đ kiếm đim.