youtube twitter instagram facebook calendar user Icon--close
Payment Card Incident Notice
Golden Nugget Lake Charles

Twos-Day Multiplier

TUESDAYS

Twos-Day Multiplier 2019

EARN 2X COMP DOLLARS AND 2X SLOT POINTS ALL DAY!

TUESDAYS | 3:00AM – 11:59PM

 • Exclusively for Premier, Chairman, Elite and Billionaire’s Club Members!
 • Guests must opt-in at any 24K Select Kiosk and select “MORE OFFERS” to begin multiplying their Slot Points and Comp Dollars from 3:00AM – 11:59PM.
 • Play using your Premier, Chairman, Elite and Billionaire’s Club 24K Select Club Card and watch your Slot Points and Comp Dollars multiply!
 • Redeem your Slot Points for Free Slot Play right at your slot machine!
 • Redeem your Comp Dollars at OVER 600+ Landry’s, Inc. restaurants and Golden Nugget Casinos nationwide!
 • Excludes 24 Karat Tier level.
 • Slot Point multiplier excludes video poker/keno and electronic table games.
 • Not valid on select holidays and blackout dates.

Must play using 24K Select Club Card.
Not available on select holidays and blackout dates.
Subject to change or cancellation. Management reserves all rights.
See 24K Select Club for complete details.


 Twos-Day Multiplier 2019

TUESDAYS | 3:00AM – 11:59PM 

 • Chương trình này dành riêng cho khách thẻ Premier, Chairman, Elite và Billionaire’s Club.
 • Từ 3AM-11:59PM Quý khách phải quẹt thẻ thành viên tại quầy 24K Kiosk và chọn “MORE OFFERS” trước khi chơi mới được nhân điểm và tiền comp.
 • Dùng thẻ thành viên Premier, Chairman, Elite và Billionaire’s Club để chơi và theo dõi số điểm Slot Points và Comp của mình tăng lên!
 • Đổi điểm Slot Points sang Free Slot Play ngay tại máy kéo mình chơi.
 • Có thể dùng Comp Dollars tại hơn 600 nhà hàng Landry và casino Golden Nugget trên khắp cả nước!.
 • Không dành cho thành viên thẻ 24K (thẻ màu vàng).
 • Không áp dụng cho video poker/keno và table games điện tử.
 • Không áp dụng vào một số ngày lễ.

Phải sử dụng thẻ thành viên 24K mới kiếm được điểm.


奬賞積分加倍日 2019

星期二 下午三點 到 晚上11:59分

僅限於Premier, Chairman, Elite and Billionaire’s club 會員. 但是24 Karat Tier會員 並不包括在此活動之內.
會員必須在下午三點到晚上11:59之間,去24 K奬賞自動服務機上 選擇”more offer” 激活你的加倍積分.
您所賺取的加倍老虎機奬賞積分可以直接在老虎機上使用
會員卡上所累積的積分可以在全美國的金塊賭場 和 超過600間 的 Landry’s 餐館使用

奬賞積分加倍日活動不適用於實況撲克遊戲(video poker/ keno) 和 電子牌桌.
奬賞積分加倍日活動 不適用於假日和一些特定日期.

此活動僅限於24K Select 會員卡